ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ

บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด (“บริษัท”) ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.smelegalspirit.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ และเป็นฐานการให้บริการการจดทะเบียนทางธุรกิจและการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบแพ็คเกจการให้บริการ และบริการอื่นๆ ของบริษัท (“การบริการ / บริการ”) ไว้คอยให้บริการแก่สมาชิก SME Legal Spirit / SME LS (“สมาชิก”) โดยบริษัทขอแจ้งถึงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ รวมถึงนโยบายต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์และสมาชิกกรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการตามที่ปรากฏนี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ เมนู หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ อย่างไรก็ตาม กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ

1. การใช้งานเว็บไซต์
ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์และการบริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น โดยมีอายุสมาชิกคราวละ 1 ปี โดยบริษัทอนุญาตให้สมาชิกมีสิทธิในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้จำกัดเป็นสิทธิเฉพาะตัวซึ่งไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ และสมาชิกได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมฐานข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางธุรกิจและการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ บทความทางกฎหมายและวิชาการที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งยังจัดพื้นที่ให้สมาชิกสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองในส่วนของชุมชน SME LS ภายในเว็บไซต์ไว้ให้บริการแก่สมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การใช้บริการ
ภายในเว็บไซต์ บริษัทได้จัดให้มีการบริการทั้งในรูปแบบแพ็คเกจการให้บริการ และบริการอื่นๆ ของบริษัท ไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่สมาชิก โดยสมาชิกที่มีความสนใจในการใช้บริการ สามารถเลือกรายการการบริการที่ท่านสนใจได้จากเว็บไซต์ และดำเนินการชำระค่าบริการผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่แสดงภายในเว็บไซต์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมราชการ และค่าเดินทาง โดยการใช้บริการแต่ละรายการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อการให้บริการรายการดังกล่าวเสร็จสิ้นลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมาชิกได้เลือกรายการการบริการและชำระเงินค่าบริการแล้วแต่ยังมิได้ใช้บริการในทันที การใช้บริการแต่ละรายการจะมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกชำระค่าบริการ หากพ้นกำหนดระยะเวลา 2 ปีดังกล่าวแล้ว ถือว่าสมาชิกสละสิทธิการใช้บริการในรายการที่ได้เลือกและชำระเงินไว้ โดยตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วคืน จากบริษัท

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว ถือว่าท่านตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน และถือว่าท่านยอมรับในการที่บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านในการบริหารจัดการระบบสมาชิกตามสมควร อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีทั้งนี้บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านของท่านไว้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามบริษัทของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ข้อมูลซึ่งมีสาเหตุจากการจารกรรมทางใดก็ตาม เหตุสุดวิสัย หรือจากสาเหตุใดก็ตาม
บริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บรวบรวมและรักษาเอาไว้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

 • บริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทในเครือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และได้รับการบริการที่ดีและสำเร็จลุล่วง
 • บริษัทอาจใช้หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกช่วยเหลือหรือให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตลาด การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บไซต์ และการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อทำให้เว็บไซต์และการบริการดียิ่งขึ้น ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่มีอิสระในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่อย่างใด และจะต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามหมายศาล หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเหมาะสมโดยวิธีการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต


4. ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิอื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปภาพ สัญลักษณ์ โลโก้ วีดีโอ เสียง รายละเอียด เนื้อหา รูปแบบเว็บไซต์ รูปแบบการให้บริการ ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์นี้ ยกเว้นระบุหรือเห็นอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง นำออกแสดง เผยแพร่ ตีพิมพ์ จำหน่าย หรือกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

5.ชุมชน SME LS
บริษัทจัดพื้นที่ให้สมาชิกโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองภายในเว็บไซต์ในส่วนของเมนูชุมชน SME LS (“โฆษณา”) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงโฆษณาดังนี้

 • สมาชิกแต่ละท่าน มีสิทธิลงโฆษณาได้ท่านละ 1 รายการ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก โดยโฆษณาจะต้องมีขนาดของรูปภาพ ความยาวตัวอักษร และเนื้อหาตามที่บริษัทกำหนด
 • เนื้อหาการโฆษณาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดี
 • เนื้อหาการโฆษณาจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เป็นการเสียดสี กล่าวหา และให้ร้ายบุคคลอื่น
 • เนื้อหาการโฆษณาจะต้องไม่เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา และสร้างความขัดแย้งในสังคม
 • เนื้อหาการโฆษณาจะต้องไม่เป็นการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงบุคลอื่น และอาจทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
 • สมาชิกผู้ลงโฆษณารับรองว่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ตนเองนำมาลงโฆษณา ได้ทำการขออนุญาตและปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติ
 • สมาชิกผู้ลงโฆษณารับรองว่าตนเองมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของตนเอง ในการลงโฆษณา และยอมรับว่าบริษัทมิได้ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของสมาชิกผู้ลงโฆษณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขโฆษณาที่อาจขัดต่อข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการ ไม่ว่าก่อนการลงโฆษณาหรือลงโฆษณาไปแล้ว หากสมาชิกมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับการโฆษณาดังกล่าวได้ทันที เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์แล้ว ถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ จึงได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการฉบับนี้ และเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการในอนาคต ถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ จึงได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และการบริการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน