เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด (“SME LS”) เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ที่ให้บริการทางกฎหมายแก่ลูกความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงองค์กรธุรกิจทั้งส่วนที่ได้รับงานสัมปทานของรัฐ และบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ให้บริการในมาตรฐานสากลมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทั้งนี้ SME LS จัดตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดที่ว่า ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความมั่นใจ และปราศจากความกังวลในการที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้กำหนดไว้สำหรับการจดทะเบียนของธุรกิจแต่ละประเภท SME LS จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.smelegalspirit.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการค้นคว้าข้อมูลการทำธุรกิจทุกประเภททั้งในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตทำธุรกิจประเภทต่างๆ การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และการค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภท รวมถึงมีบทความที่จะช่วยเหลือให้ SMEs เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้ และมีการจัดพื้นที่สำหรับให้สมาชิกโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองได้ ตลอดจนเป็นฐานการให้บริการการจดทะเบียนทางธุรกิจและการขออนุญาตดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรฐานสากลในราคาที่ SMEs สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

พันธกิจ

เราทําให้การทําธุรกิจของ SMEs ง่ายขึ้น

วิสัยทัศน์

การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในอาเซียนว่าเป็นองค์กร
ที่เดินเคียงข้างและเป็นพลังสําคัญต่อความสําเร็จทางธุรกิจของ SMEs

สมัครสมาชิกกับเรา และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SME LS

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสมัครเป็นสมาชิก SME LS ได้ในอัตราค่าบริการปีละ 2,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรับประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ฯ และบริการดังต่อไปนี้
  • องค์ความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจในทุกรูปแบบของ SMEs
  • ข้อมูลทางกฎหมาย และระเบียบทุกชนิดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs
  • บทความทางกฎหมายและวิชาการ ซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน
  • จัดพื้นที่ให้สมาชิกโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองภายในเว็บไซต์ ในส่วนของชุมชน SME LS
  • สามารถซื้อแพ็คเกจการให้บริการการจดทะเบียนทางธุรกิจได้ในราคาพิเศษ

สมัครสมาชิกกับเราได้ที่นี่