คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด
               กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลีกัล สปิริต จำกัด
               กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด

ประวัติการศึกษา 

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง), ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เอ็กซีเตอร์, เมืองเอ็กซีเตอร์, ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา                          
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด , มกราคม 2550 ถึง ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลีกัล สปิริต จำกัด มกราคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน
 • เลขาธิการมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี), กันยายน 2545 ถึง ปัจจุบัน
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” สำหรับ “โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (Modern Executive Development Program)” ซึ่งจัดโดย บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด, ตุลาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่อง “ผลกระทบทางกฎหมายไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มิถุนายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญในรายการเพื่อสังคมสันติสุข ออกอากาศทางสถานีดาวเทียม ช่อง TNN 2, มกราคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "การเปิดประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย" ซึ่งจัดโดยชมรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง, กันยายน 2556
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ “Corporate Legal Risk Management 2013” หัวข้อการบรรยายเรื่อง "Negotiating, Drafting & Managing Risks on COMMERCIAL CONTRACTS 2013" ซึ่งจัดโดย Ideal Forum
 • วิทยากรและผู้ดำเนินการในการประชุมสัมมนาวิชาการ “Corporate Legal Counsel Forum 2012’” หัวข้อการบรรยายเรื่อง "บทบาทที่ปรึกษากฎหมายกับผล กระทบของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งจัดโดย The Asia Business Forum
 • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธันวาคม 2549 - 2550
 • อาจารย์และวิทยากรประจำรายการ “กฎหมายเพื่อประชาชน” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางช่อง 11 พฤศจิกายน 2549 - 2551
 • คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีนาคม 2551 - 2552
 • คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีนาคม 2551 - 2552
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านอำนวยความยุติธรรม สภาผู้แทนราษฎร พฤษภาคม 2551 – 2552
 • โฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านอำนวยความยุติธรรม สภาผู้แทนราษฎร พฤษภาคม 2551 - 2552
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร พฤศจิกายน 2554
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติร่วมทุนของเอกชน พ.ศ. 2555
 • ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม พ.ศ. 2553 – 2555
 • ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิสถาบันมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2548