คุณบุญรัตน์ เจริญดีเสมอ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายคดี บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด

ประวัติการศึกษา 

  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารงานยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา                          
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

  • ทนายความและผู้เชี่ยวชาญการดำเนินอรรถคดี ได้แก่ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเวนคืน คดีแรงงาน คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีครอบครัวและมรดก คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ประจำบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด, พฤศจิกายน 2552 ถึง ปัจจุบัน