คุณสหัทธยา ใจสมุทร

ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด
               กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลีกัล สปิริต จำกัด
               รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง), ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เอ็กซีเตอร์, เมืองเอ็กซีเตอร์, ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา                          
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                    
ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด, มกราคม 2550 ถึง ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลีกัล สปิริต จำกัด มกราคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน
 • เหรัญญิกมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี), ตุลาคม 2545 ถึง ปัจจุบัน
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ “ADVANCED CONTRACTS RISK MANAGENT” หัวข้อการบรรยายเรื่อง "Strategies for Drafting Legally Effective Commercial Contracts" ซึ่งจัดโดย Ideal Forum, มิถุนายน 2559
 • วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่อง “ผลกระทบทางกฎหมายไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มิถุนายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "การเปิดประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย " ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง, กันยายน 2556
 • อาจารย์และวิทยากรประจำรายการ “กฎหมายเพื่อประชาชน” ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ออกอากาศทางช่อง 11, พฤศจิกายน 2549 – 2550