ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข

ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา  
  • ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เน้นภาษีอากร มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์  ประเทศอังกฤษ ทุน กพ. ตามความต้องการของกรมสรรพสามิต พฤศจิกายน 2551
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เน้นการเงิน มหาวิทยาลัยแอสตัน  ประเทศอังกฤษ ทุน กพ. ตามความต้องการของกรมสรรพสามิต มีนาคม 2547
  • ปริญญาโท คณะบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2541
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบัญชี  โทการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนาคม 2539
ประวัติการทำงาน
  • รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน 
  • อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2558
  • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2558
  • นักวิชาการภาษีชำนาญการ สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กรกฎาคม 2545 – ตุลาคม 2555
  • นักวิชาการคลัง สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง ตุลาคม 2542 – กรกฎาคม 2545