อาจารย์ กมล ตันจินวัฒนกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการศึกษา  

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ Charles University ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบัน
  • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ Palacký University ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทุนรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเช็ก พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตรทางภาษาเช็ก Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทุนรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเช็ก  พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2545 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 20 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2538

ประวัติการทำงาน

 

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 
  • อาจารย์ทำหน้าที่สอนกฎหมาย (สบ 1) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (ปัจจุบันคือ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546
  • ผู้ช่วยวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543