ครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้อยู่ต่อถึง ก.พ.66

30-09-2564

ครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้อยู่ต่อถึง ก.พ.66

ครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้อยู่ต่อถึง ก.พ.66