ประกาศกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม กรณีว่างงานจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเหตุสุดวิสัย(การระบาดของโรคติดต่อ)

19-05-2564

ประกาศกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม กรณีว่างงานจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเหตุสุดวิสัย(การระบาดของโรคติดต่อ)

ประกาศกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม กรณีว่างงานจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเหตุสุดวิสัย(การระบาดของโรคติดต่อ)