ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก 
การเริ่มประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์มีการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. การตั้งโรงงานเพื่อประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
การตั้งโรงงานมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 การจำแนกว่าโรงงานใดอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดพิจารณาจากพื้นที่ตั้งของโรงงาน
1.1 กรณีการตั้งโรงงานในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม หรือพื้นที่เอกเทศ
พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณา และประกาศกำหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือ การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน เช่น เขตประกอบอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จังหวัดระยอง เป็นต้น 
พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม พื้นที่โดยภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาและกำหนดพื้นที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือ การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายโรงงานจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้มีการพิจารณาพื้นที่โดยรวม และประเภทอุตสาหกรรมที่จะประกอบกิจการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว 
พื้นที่เอกเทศ เป็นพื้นที่ที่ผังเมืองระบุให้เป็นสีม่วง สำหรับสร้างโรงงาน หรือสีเม็ดมะปราง สำหรับสร้างคลังสินค้า
การตั้งโรงงานใน 3 พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งการดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการตั้งโรงงาน เป็นหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับโรงงานให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงาน 
โรงงาน ตามความหมายในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง ...
อ่านรายละเอียดทั้งหมด