การท่องเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์
การประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
  1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
2. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กรณีดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในรูปแบบบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้โดยไม่ต้องต้องจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ 
หากผู้ประกอบการประสงค์จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
การขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้  
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น 
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทในประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักร  
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากต่างประเทศ สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยการนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป สำหรับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในราชอาณาจักรหรือภายนอกราชอาณาจักร   
ข้อควรทราบ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภท 1-3 สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้เฉพาะตามที่ตนขอไว้เท่านั้น แต่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทอื่นโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเที่ยวประเภทอื่นอีก
ธุรกิจนำเที่ยวทั้ง 4 ประเภทข้างต้น มีหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เหมือนกัน แต่ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว  ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องวางเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งธุรกิจนำเที่ยวแต่ละประเภทมีอัตราเงินหลักประกันแตกต่างกันดังนี้ 
    1. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่                   หลักประกัน   10,000 บาท
    2.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศ      หลักประกัน   50,000 บาท
    3.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ     หลักประกัน 100,000 บาท 
    4.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป                            หลักประกัน 200,000 บาท...
อ่านรายละเอียดทั้งหมด