การศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการศึกษา

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9(พ.ศ.2533)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนกวดวิชา

ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์ห้องประกอบ สถานที่ฝึกงานและเครื่องมืออุปกรณ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2556

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15 (2) ประเภทกวดวิชา

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2546

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน พ.ศ. 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ