14-02-2562

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม ชุดรายการกฎหมายเพื่อประชาชน ช่วงบัลลังก์คุณธรรม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุดรายการกฎหมายเพื่อประชาชน ช่วงบัลลังก์คุณธรรม ซึ่งท่านได้ให้หลักความคิด แนวทางการประกอบวิชาชีพทนายความ ร่วมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  โดยมหาวิทยาลัยจะออกอากาศเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ท่านสามารถติดตามชมรายการได้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม True visions ช่องสัญญาณดาวเทียม DLTV 14 และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ www.Stou.ac.th