27-05-2562

บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และบริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร และคุณสหัทธยา  ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และบริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีรังสิต และคุณปราณี กุรุพินฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดย บริษัทลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา

จำนวนทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน  โดยผู้ที่ได้รับทุน ได้แก่

1. นางสาวจุฑารัตน์  วาแสนดี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  4

2. นายกิตติพศช์  วุฒิเจริญภูรี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  2