06-01-2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแต่งตั้ง คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแต่งตั้ง คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)

          ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ครั้งที่ ๑ เป็นการพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะ กมธ. และแนวทางการดำเนินงานของคณะ กมธ. การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา เกียกกาย