15-08-2565

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติแต่งตั้ง คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร เป็นรองประธานคณะทำงาน เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติแต่งตั้ง  คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร เป็นรองประธานคณะทำงาน เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 102