จัดตั้งธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานที่กระทรวงพาณิชย์
จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานที่สรรพากรพื้นที่
จดทะเบียนเพิ่ม / ลดสาขาที่กระทรวงพาณิชย์
จดทะเบียนเพิ่ม / ลดสาขาที่กรมสรรพากร
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (เข้า/ออก)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ
จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ
จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดทำหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ประกาศหนังสือพิมพ์ และส่งหนังสือบอกกล่าว
จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ขอใบอนุญาตร้านอาหาร
ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่
ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้าสินค้า

การยื่นขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี
ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี
วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นพร้อมคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน
วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นพร้อมคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน (คนติดตาม)
วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นพร้อมคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน (คนติดตาม)
วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นพร้อมคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน (คนติดตาม)
วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นต่างหากจากคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน

การยื่นขออนุญาตทำงานในราชอาณาจักรต่อกระทรวงแรงงาน

ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

การยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

การขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
การขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

การยื่นขอใบอนุญาตต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

คำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คำขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกำหนดมาตรฐาน
คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกำหนดมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกำหนดมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรเฉพาะครั้ง

การยื่นขอจดทะเบียนและขอใบอนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันเครื่องมือแพทย์
คำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์
คำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
คำขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
คำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ผลิตในประเทศ)
ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร (นำเข้าจากต่างประเทศ)
จดทะเบียนตำรับอาหารผลิต (สบ.5)
จดทะเบียนอาหารนำเข้า (สบ.5)
จดแจ้งการผลิตเครื่องสำอาง
จดแจ้งนำเข้าเครื่องสำอาง
การขอหนังสือรับรองผู้ผลิต หนังสือรับรองแหล่งผลิต หนังสือรับรองการขาย และหนังสือรับรอง BSE

การให้บริการที่ปรึกษาและสัญญา

ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ
แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

*หมายเหตุ

 • อัตราการให้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมราชการ และค่าเดินทาง
 • การใช้บริการแต่ละรายการตามแพ็กเกจข้างต้นนี้มีระยะเวลา 2 ปี นับตัง้ แต่วันที่ชำระค่าบริการแพ็กเกจ
 • ข้อกําหนดและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SME LS รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ และขอบเขตการให้บริการ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขั้นตอนการสั่งซื้อบริการ

 1. เพิ่มแพ็คเกจ หรือบริการอื่นที่ท่านต้องการเข้าสู่รายการสั่งซื้อ
 2. คลิกเมนูรายการสั่งซื้อด้านบนแถบเมนูเว็บไต์ เพื่อดูรายการที่ท่านเพิ่ม ท่านสามารถ เพิ่มจำนวนบริการ หรือลบออกจากรายการได้ทันที จากนั้นทำการยืนยันรายการ
 3. เข้าสู่หน้ารายละเอียดการชำระค่าบริการ ราคา ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด จากนั้นทำการเลือกวิธีการชำระค่าบริการ แล้วยืนยันการชำระค่าบริการ
 4. หลังจากยืนยันการชำระค่าบริการแล้ว จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดในการสั่งซื้อของท่าน ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้
  • ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าบริการทันทีหลังจากที่ท่านยินยัน (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต) (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต)
  • หรือได้รับอีเมลยืนยันหลังจากชำระค่าบริการแล้ว (กรณีชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร)
 5. หลังจากท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานบริการได้