การจำหน่ายสุรา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการจำหน่ายสุรา

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510

กฎกระทรวงฉบับที่ 46 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษี พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการกำหนดราคาสุราที่ทำในราชอาณาจักร และสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ.2548

กฎกระทรวงกำหนดเวลาขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พ.ศ. 2548

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ.2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุรา ลงวันที่ 4 พ.ย.2552

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ประจำปีเป็นการล่วงหน้า ลงวันที่ 11 พ.ย.2557

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดด่านศุลกากรอื่นสำหรับการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2549

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องกำหนดแบบพิมพ์ต่างๆ ลงวันที่ 4 กันยายน 2556

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกออฮอล์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543

ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2549 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 21/2549 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคลังเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร