นางสหัทธยา ใจสมุทร

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง), ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เอ็กซีเตอร์, เมืองเอ็กซีเตอร์, ประเทศอังกฤษ

บทบาททางสังคม:

 • ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี), ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร รับเชิญในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในแบรนด์และสินค้านวัตกรรม” จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) มิถุนายน 2560
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ “ADVANCED CONTRACTS RISK MANAGENT” หัวข้อการบรรยายเรื่อง "Strategies for Drafting Legally Effective Commercial Contracts" ซึ่งจัดโดย Ideal Forum, มิถุนายน 2559
 • วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่อง “ผลกระทบทางกฎหมายไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มิถุนายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "การเปิดประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย " ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง, กันยายน 2556
 • อาจารย์และวิทยากรประจำรายการ “กฎหมายเพื่อประชาชน” ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ออกอากาศทางช่อง 11, พฤศจิกายน 2549 - 2550

สมาชิกภาพ

 • สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สามัญสมาชิกสภาทนายความ, สภาทนายความ


ภาษา

 • Thai (Native); English (Fluent)